Սպառողական վարկ

Հաճախորդ (գործունեությունը) ֆիզիկական անձ տնայնագործ և/ կամ վարձու աշխատող (ներառյալ պայմանագրային)
Նպատակ անձնական ծախսերի իրականացման նպատակով
Արժույթ ՀՀ դրամ
Ժամկետ առավելագույնը 24 ամիս
Տոկոսադրույք

24%

Դիմում-հայտի ուսումնասիրություն 0 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճար 5000-15000 ՀՀ Դրամ կախված գումարի չափից
Տոկոսագումարների մարումներ ամսական վարկի մայր գումարի մնացորդից  
Մայր գումարի մարումներ ամսական անուիտետային վճարումներ
Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ
չի սահմանվում
Նվազագույն գումար 100 000 ՀՀ դր
Առավելագույն գումար 300 000 ՀՀ դր
Վարկի վերադարձելիության ապահովություն

2 ֆիզիկական անձ երաշխավոր

 

Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ վարկի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք* ժամկետանց վարկի գումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսի տույժ* ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր կետանցված օրացույցային օրվա համար
Վաղաժամկետ մարման տուժ  չի սահմանվում
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Որոշման կայացման ժամկետ 3 աշխատանքային օր
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ 1 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամկետ 3 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և այլ հիմնավորումներ, 

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են ուշացումներով,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն:
Վարկի ձևակերպման վայր  Կազմակերպության տարածքում

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Ընդհանրական թերթիկ

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ: 

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

*Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

 

Թարմացվել է` 2018-02-02