Խմբային վարկ

Հաճախորդ (գործունեությունը)

գյուղատնտեսական/տնայնագործությամբ/ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող 3-ից 5 անհատներ:
Խմբի յուրաքանչյուր անդամ ներկայացնում է առանձին տնտեսություն

 

Նպատակ

հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռք բերում

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ

առավելագույնը 24 ամիս

 

Տոկոսադրույք

18%-20%

Ուշադրություն՝ այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ընկերության կողմից:*

 

Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար

յուրաքանչյուր խմբի անդամի համար 0 ՀՀ դրամ

 
 

Տրամադրման միջնորդավճար

հաճախորդի ընտրությամբ միանվագ վարկի գումարի 0.3% յուրաքանչյուր ամսվա համար կամ ամսական վճարներով

 

Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական վարկի մայր գումարի մնացորդից

 

Մայր գումարի մարումներ

ամսական անուիտետային վճարումներ

 

Մայր գումարի մարումների
հնարավոր արտոնյալ ժամկետ

մինչև 3 ամիս

 
Նվազագույն գումար 100 000 ՀՀ դրամ  
Առավելագույն գումար 600 000 ՀՀ դրամ  
Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն խմբի անդամների փոխադարձ երաշխավորություններ  
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգ տոկոսադրույքը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից  
Ժամկետանց վարկի գումարի տույժ տուգանք ժամկետանց վարկի գումարի 0.3%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Ժամկետանց տոկոսի տույժ ժամկետանց տոկոսագումարի 0.3%-ի չափով՝ յուրաքանչյուր ժամկետանց օրացույցային օրվա համար  
Վաղաժամկետ մարման տույժ վաղաժամկետ մարման տույժ չի սահմանվում  
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ  
Որոշման կայացման ժամկետ 7 աշխատանքային օր   
Որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ 2 աշխատանքային օր  
վարկի տրամադրման ժամկետ 7 աշխատանքային օր (անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ ավելացում գրավի ձևակերպման 4 աշխատանքային օրը)  
Վարկային հայտի մերժման գործոններ

հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և այլ հիմնավորումներ,

հայտով ներկայացված վարկային ծրագիրը չի համապատասխանում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առաքելությանը, 

հաճախորդը զբաղվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից չֆինանսավորվող գործունեության տեսակներով,

հաճախորդը ունի և/կամ ունեցել է վարկային պարտավորություններ, որոնք սպասարկվել են անթույլատրելի ուշացումներով,

չեն պահպանվել հաճախորդի ընտրության և/կամ խմբում անդամակցելու համար ընդունված կանոնները,

հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի կողմից ընդունված չափանիշներից կամ առկա են այլ ռիսկեր

 
Դրական որոշում կայացնելու հիմնական նախապայմանները  
  • գործող եկամտաբեր բիզնեսի առկայություն (առնվազն 3 ամիս),
  • դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն, 
  • գործունեության թափանցիկություն, 
  • բավարար եկամուտներ, 
  • սեփականության առկայություն, 
  • գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն:
 

 

Նույն պայմաններով հայտի վերահաստատում** 5 000 ՀՀ դրամ  

Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար***

Վարկի գումարի մնացորդ
< 500.000 - 5 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ

 

Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատում***

10 000 ՀՀ դրամ  
Գրավի առարկայի ապահովագրություն*** կարող է սահմանվել Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Ընդհանրական Թերթիկ

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ԱՅՍՏԵՂ: 

 

ԶգուշացումՎարկառուն և երաշխավորը իրենց անձնական ամբողջ գույքով (տուն, մեքենա, աշխատավարձ կամ այլ գույք) հավասարապես պատասխանատվություն են կրում ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի առջև ստանձնած իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման համար: Վարկառուի և/կամ երաշխավորի անձնական գույքը կարող է բռնագանձվել (առգրավվել) օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկառուն ժամանակին չի կատարում իր տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները: 

 

Զգուշացում` Վարկառուի կողմից վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարումները ժամանակին և պատշաճ չկատարելու դեպքում Վարկառուի և երաշխավորի մասին համապատասխան տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրում և «ԱՔՌԱ» Վարկային բյուրոյում:

 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:

 

ԷԿԼՕՖ ՈՒՎԿ-ում բոլոր վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով: 

*

**Ժամկետանց վարկի գումարի և ժամկետանց տոկոսի գումարի նկատմամբ հաշվեգրված տույժ/տուգանքները սահմանափակվում են մինչև վարկի գումարի մնացորդի և տոկոսների հանրագումարի 30%-ի չափով:

*** Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող է սահմանվել գործող պայմաններից ավելի խիստ պահանջ

 

Թարմացվել է 2017-07-11