«Զարգացում»

«Զարգացում»

 

Վարկառուի տարիք, ռեզիդենտություն և գործունեություն 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացի կամ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող Ֆիզիկական անձինք, ովքեր զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ  
Վարկի նպատակ

Հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,և/կամ կապիտալ վերանորոգում և/կամ այլ պարտավորության մարում:

Վարկառուն վարկային միջոցները ստանալիս պետք է գործի իր անունից և իր օգտին: Արգելվում է վարկ վերցնել ի օգուտ երրորդ անձի:

Վարկի տրամադրման արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 1.000.000-7.000.000 ՀՀ դրամ
Դիմում հայտի ուսումնասիրություն Անվճար
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 10%
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկի մայր գումարի մնացորդից
Վարկի տրամադրման վճար 1.5-2%
Վարկի տրամադրման ժամկետ 12-48 ամիս
Արտոնյալ ժամկետ մինչև 18 ամիս, առավելագույնը՝ տարեկան 6 ամիս: Անհատական մարումների ժամանակացույց՝ կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ
Վարկի ապահովություն

3 երաշխավոր (Ընդ որում 1 երաշխավորը պետք է լինի ընտանիքի անդամ);    Անհրաժեշտության դեպքում կարող է պահանջվել որպես լրացուցիչ ապահովություն տարատեսակ՝ շարժական գույք, հավելյալ երաշխավորներ:

2.000.001 - 7.000.000 ՀՀ դրամ - գրավ և 2  երաշխավոր (Ընդ որում բոլոր դեպքերում 1 երաշխավորը վարկառուի ընտանիքի անդամ)։

Գրավ Անշարժ գույք, հողատարածքներ
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Գնահատված լիկվիդային արժեքի 30%
Տրանշեր Տրանշեր կիրառելի չեն
Վարկի վաղաժամկետ մարման պայմանները

Վարկառուն, առանց տուժանք վճարելու, իրավունք ունի վաղաժամկետ ամբողջական կամ մասնակի մարելու վարկը և կատարելու պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները: Ընդ որում.

✔ Վարկը վաղաժամկետ ամբողջական մարելու դեպքում վարկառուն վճարում է վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված վարկի սպասարկման և այլ վճարները, տոկոսները և վարկը,

✔ Վարկի վաղաժամկետ մասնակի մարման պարագայում` գանձվում է գանձվում է վարկառուի մարման չափով մայր գումարը:

Իսկ այն դեպքում, երբ գումարը չի բավարարում մարել վարկառուի մարման ժամանակացույցով սահմանված առաջիկա մարման ամսաթվի ամբողջ գումարը, ապա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ`

1. սպասարկման և այլ վճարներ, 2. տոկոսներ, 3. վարկ,

✔ Վարկառուն իր ցանկությամբ կարող է կատարել մարման ժամանակացույցով նախատեսված հետագա ամիսների վճարումները:

Այդ դեպքում մարումները կկատարվեն հետևյալ հերթականությամբ.

1. հետագա ամիսների սպասարկման և այլ վճարներ,

2. վճարման օրվա դրությամբ հաշվարկված տոկոսներ,

3. վարկի մնացորդային գումարի հանդեպ հաշվարկվող հետագա ամիսների տոկոսներ, 4. հետագա ամիսների վարկի գումար: Վարկառուն հետագա ամիսների համար կատարված մարումների չափով ազատվում է վճարումներ կատարելուց մարման ժամանակացույցով նախատեսված օրերին:

Տուգանքներ

Վարկառուի կողմից մարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վարկատուին վճարել տուժանք՝

• յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) վարկի գումարի նկատմամբ օրական 0.13%-ի չափով, և

• յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար ժամկետանց (չվճարված) տոկոսագումարի նկատմամբ օրական 0.13%-ի չափով:


Վարկառուի կողմից վարկային պայմանագրի մարման ժամանակացույցով սահմանված վարկի գումարի վճարման ժամկետները խախտելու (կետանցի) դեպքում պայմանագրով նախատեսված վարկի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկումը ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է և վճարման ենթակա ժամկետանց գումարի նկատմամբ՝ կետանցի օրվանից մինչև վճարման ենթակա ժամկետանց մասի փաստացի մարման օրը, սկսում է հաշվարկվել տոկոս՝ տարեկան 24 տոկոս (քսանչորս տոկոս) տոկոսադրույքի չափով: Վարկառուի կողմից վարկի և տոկոսների գծով ժամկետանց պարտավորությունների առկայության և վճարված գումարների անբավարարության դեպքում, պարտավորությունները մարվում են հետևյալ հերթականությամբ` առաջինհերթին մարվում են պարտավորության կատարման ստացմանն ուղղված վարկատուի ծախսերը, այնուհետև սպասարկման վճարները, հաշվեգրված տուժանքները, տոկոսները և վարկի գումարը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

1. Հաճախորդի անձնագիր/նույնականացման քարտ և սոց. քարտ, սեփականության վկայական կամ տեղեկանք բնակության վայրի վերաբերյալ

2.Երաշխավորների անձնագրեր/նույնականացման քարտեր և սոց. քարտ

3. Այլ փաստաթղթեր (ՎԿ-ի պահանջով)

 

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկային հայտի վերաբերյալ կազմակերպությունը որոշում է կայացնում առավելագույնը 5 աշխատանքային օրում, իսկ վարկը վարկառուին փաստացի տրամադրում է վարկը հաստատվելուց հետո առավելագույնը 2 աշխատանքային օրում:

Վարկի տրամադրման դրական որոշման համար անհրաժեշտ գործոններ

✔Հավանական հաճախորդի բնակության վայրի առկայություն ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ի մասնաճյուղերի ցանցի սպասարկման տարածքում,

✔ Բավարարող վարկային պատմության առկայություն` վարկի համար դիմելու պահի դրությամբ դասակարգված պարտավորությունների`

(վարկեր, երաշխավորություններ) բացակայություն, բացառությամբ ստանդարտ դասի:

✔Գործող գյուղատնտեսություն,

✔Դրական վարկային պատմություն, 

✔Գործունեության թափանցիկություն, 

✔Բավարար եկամուտներ, 

✔Սեփականության առկայություն, 

✔Գրավի և/կամ երաշխավորության առկայություն: 

Վարկի մերժման գործոններ

✔Վարկունակության անբավարար մակարդակ,

✔ Վատ վարկային պատմություն

✔ Այլ ռիսկեր

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Այս վարկի անվանական տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ– ի կողմից:

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ–ն իրավունք ունի վարկի տոկոսադրույքը միակողմանի կարգով փոփոխել՝ վարկառուի կողմից պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների խախտման դեպքում, պայմանագրով և պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող պայմաններով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

Վարկի տրամադրման վայր Վարկը կարող է ձևակերպվել ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ–ի ցանկացած ներկայացուցչությունում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ Annual percentage rate formula illustration

որտեղ`
i տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է, որը սպառողի վարկավորման ընդհանուր ծախսն է` արտահայտված տրամադրված վարկի տարեկան տոկոսով, որն իր մեջ ներառում է բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարումները, որոնք սպառողը պարտավոր է վճարել վարկի ստացման, ինչպես նաև դրա գործողության ողջ ընթացքում
A սպառողին տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարը
n սպառողի կողմից վարկի մարմանն ուղղված վճարի (վարկի հիմնական գումար, տոկոսագումար և/կամ այլ վճար` ներառյալ վարկի ստացման պահին կատարվող վճար) հերթական համարը
N վճարումների քանակը
CFn սպառողի կողմից վարկի ստացման պահին և/ կամ վարկի գործողության ընթացքում կատարված հերթական` n-րդ վճարի գումարն է (հիմնական գումար, տոկոսագումարներ և/կամ այլ վճարումների գումարներ)
Dn այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել վարկի ստացման օրից մինչև վարկի գումարի հերթական` n-րդ մարման օրը ներառյալ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12%
Գործող վարկի պայմանագրային պայմանների վերանայման վճար Վարկի գումարի մնացորդից կախված
< 500.000 - 7 000 ՀՀ դրամ
500.001 - 1.000.000 - 10 000 ՀՀ դրամ
1.000.001 և ավել - 15 000 ՀՀ դրամ

 

էական պայմանների անհատական թերթիկ

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 02.07.2021 15:55