Կարգավորում

Ստորև ներկայացված են բոլոր օրենքները, կանոնակարգերը և ընթացակարգերը, որոնց միջոցով կարգավորվում է ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ-ի գործունեությունը:

 

Օրենքներ՝

 

 1. "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք"
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին" ՀՀ օրենք
 3. "Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք
 4. "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք
 5. "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք
 6. "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք
 7. "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք
 8. "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենք
 9. "Եկամտային հարկի մասին" ՀՀ օրենք
 10. "Հաշվապահական հաշվառման մասին" ՀՀ օրենք
 11. "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին" ՀՀ օրենք
 12. "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ" կանոնակարգ
 13. Կանոնակարգ 8/01 "Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ"
 14. Կանոնակարգ 8/03 "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների,ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի եվ դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը"
 15. Կանոնակարգ 8/04 "Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ"
 16. Կանոնակարգ 8/05 "ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/05-Ը "
 17. Կանոնակարգ 8/06 "Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի պահանջները"
 18. "ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման" կարգ
 19. "Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության" կարգ
 20. Վարկային կազմակերպություների մասին ՀՀ օրենք
 21. Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին ՀՀ օերնք
 22. Ֆինանսական համակարգի մասնակիցներին ուղղված բողոքների հաշվառման, պահպանման և գրանցման ներքին գործընթացին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ

Նշված օրենքները կարող եք գտնել arlis.am կամ cba.am կայքերում:

 

 

Ներքին իրավական ակտեր՝

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ աշխատակազմի էթիկայի և գործարար վարվելակերպի կանոններ

 

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում, իր կայքում հղում ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների համար:

 

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 26.08.2023 16:25