Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփագիր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւն

Ֆիզիկական անձ հաճախորդներն իրավունք ունեն <<ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ>> ՍՊԸ-ի և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները ներկայացնել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: Տեղեկացնում ենք, որ <<ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ>> ՍՊԸ -ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հետ չի կնքել գրավոր համաձայնագիր Հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ: Դա նշանակում է, որ <<ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ>> ՍՊԸ-ն կարող է որոշ դեպքերում դատական կարգով վիճարկել Հաշտարարի կողմից <<ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ>> ՍՊԸ -ի դեմ կայացված որոշումները: 

Հարգելի՛ Հաճախորդ,

Ձեր պահանջով <<ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ>>-ն կտրամադրի "Վարկային կազմակերպությունների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14/1  -րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի պատճենները:

Նշված օրենքը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝ www.arlis.am
Տեղեկությունները Ձեզ կտրամադրվեն Ձեր գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում:

 

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան

Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15
«
Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11
Ֆաքս` (+374 10) 58-24-21

Էլ. փոստ` info@fsm.am

www.fsm.am

 

 

Հաճախորդների բողոք պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ   (Կանոնակարգ 8/04)

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության կանոնակարգ

Վեճերի լուծման բացատրական ամփոփոգիր

info
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: Էջը թարմացվել է՝ 30.03.2020 12:15